ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានរដ្ឋបាល ប្រធានផ្នែកនៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១៤ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុន ម៉ាណែតអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រធានរដ្ឋបាល ប្រធានផ្នែកនៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។