សមាគមន៍សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក AE MSJ ញាតិគាំទ្រសេចក្ដីសម្រេចបដិសេធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ លើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន

សមាគមន៍សារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក AE MSJ ញាតិគាំទ្រសេចក្ដីសម្រេចបដិសេធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ លើពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណបក្សភ្លើងទៀន។​ ចេញផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។