ក្រសួងសុខាភិបាល សូមច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយរបស់បុគ្គលឈ្មោះ ស៊ូ សេងហ៊ួ

ក្រសួងសុខាភិបាល សូមច្រានចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយរបស់បុគ្គលឈ្មោះ ស៊ូ សេងហ៊ួ
ចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣