សមាគមសារព័ត៌មាន AE MSJ ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីការគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣

សមាគមសារព័ត៌មាន AE MSJ ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ស្ដីពីការគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣