ការសម្តែងសិល្បៈរួមគ្នារវាងសិល្បករសិល្បការិនីកម្ពុជា-ចិន ក្នុងឱកាសនៃពិធីប្រកាសជាផ្លូវការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជននៅលើទឹកដីសៀមរាបអង្គរ។

ការសម្តែងសិល្បៈរួមគ្នារវាងសិល្បករសិល្បការិនីកម្ពុជា-ចិន ក្នុងឱកាសនៃពិធីប្រកាសជាផ្លូវការឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជននៅលើទឹកដីសៀមរាបអង្គរ។ភាពចម្រុះនៃវប្បធម៌! រូបថតដោយ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា