រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការហាមឃាត់ការប្រេីប្រាស់ ការតាំងលក់ និងកែច្នៃ សុីផ្លេ និងបំពង់សុីមាំង ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការហាមឃាត់ការប្រេីប្រាស់ ការតាំងលក់ និងកែច្នៃ សុីផ្លេ និងបំពង់សុីមាំង ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅរាជធានីភ្នំពេញ។