សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ

សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤-
របាយការណ៍ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា, កម្ពុជាបានរៀបចំរបាយការណ៍នេះដោយខ្លួនឯង និងវាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងដោយបានចូលរួមពីគ្រប់ភាគី។ ក្រសួងព័ត៌មាននឹងបោះពុម្ពផ្សាយនូវរបាយការណ៍នេះ។ យោងតាមរបាយការណ៍៖ «ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ដោយក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិសរុបចំនួន ៣៤១នាក់ មានមនុស្សចំនួន ៧៩,៨% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ»។ រូបភាពដោយ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា