ក្រសួងពាណិជកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបដិសេធលិខិតផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន FRENCH OL GROUP ក្រសួងមិនបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រកមសកម្មភាព ពាណិជកម្ម និងសេវាកម្មនៅក្រសួងពាណិជកម្មនោះទេ។

ចេញផ្សាយថ្ងៃពុធ ២កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦, ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ក្រសួងពាណិជកម្មសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបដិសេធលិខិតផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន FRENCH OL GROUP ក្រសួងមិនបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រកសកម្មភាព ពាណិជកម្ម និងសេវាកម្មនៅក្រសួងពាណិជកម្មនោះទេ។មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖